Dienstverleningsdocumenten

Privacyverklaring

Privacyverklaring – Privacy Statement

Auréus Vermogen verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Auréus Vermogen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. In bepaalde situaties verwerkt Auréus Vermogen ook uw – in de zin van de privacy wetgeving -‘bijzondere gegevens’. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd, omdat ze in het bijzonder iets kunnen zeggen over uw persoonlijke levenssfeer. Onze ervaring leert dat cliënten ons soms bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of bepaalde voorkeuren toevertrouwen. Omdat zij dat, net als wij, relevant vinden voor optimale bepaling van de passendheid of geschiktheid van onze dienstverlening en producten. Als u ons zulke bijzondere gegevens toevertrouwt, veronderstellen wij uw toestemming, die voor ons gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is. Wij spreken in dat geval af, dat u ons informeert, wanneer u uw toestemming wilt intrekken. Zolang wij ondanks uw onthouden toestemming in staat zijn en blijven de passendheid en geschiktheid voor dienstverlening te bepalen, kunnen wij desgewenst bijzondere gegevens verwijderen en de dienstverlening eventueel gewijzigd voortzetten. Het kan echter óók betekenen dat wij van mening zijn dat wij zonder zulke informatie de dienstverlening geheel of gedeeltelijk zullen moeten staken, omdat wij in zo’n geval niet langer aan onze zorgplicht kunnen voldoen.

Waarom we uw gegevens nodig hebben
Auréus Vermogen heeft uw persoonsgegevens om allerlei redenen nodig. Om u als klant of relatie te accepteren, te informeren, maar ook om producten en diensten aan te kunnen bieden. Daarnaast kan Auréus Vermogen uw persoonsgegevens, voor onder meer de volgende doelen verwerken:

  • Verzending van onze nieuwsflits, tweewekelijkse nieuwsbrief en/of kwartaalnieuwsbrief
  • Uitnodigingen voor beleggingspresentaties en/of events
  • Optimale uitvoering van onze dienstverlening
  • Verzending informatie over (wijzigingen van) onze diensten en producten
  • Wettelijke verplichtingen die op Auréus Vermogen rusten, zoals bijvoorbeeld transactiemonitoring, informatieverzoeken en -verplichtingen

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Auréus Vermogen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is of wettelijk verplicht is.

Delen met anderen
Auréus Vermogen deelt uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om bijvoorbeeld toezichthouders of overheden, zoals de Belastingdienst, wanneer dat wettelijk verplicht is. Auréus Vermogen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Auréus Vermogen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Auréus Vermogen gebruikt functionele, analytische en identificatie- en authenticatie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Auréus Vermogen gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Dit type cookies gebruiken we om uw voorkeuren als bezoeker te registreren en te onthouden. Hiermee hoeft u uw voorkeuren niet steeds opnieuw in te geven zodat de website makkelijker te gebruiken is. Ook gebruiken we cookies om het gebruik van onze websites te analyseren zodat we de functionaliteit en effectiviteit ervan kunnen verbeteren.Daarnaast plaatsen we cookies voor identificatie en authenticatie. Dit type cookie gebruiken we onder andere om mensen te identificeren nadat zij een interactie met onze website hebben gehad. De gegevens die we bij zo’n interactie registreren worden nooit met anderen gedeeld. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bekijk via deze link de toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze Data Protection Officer, info@aureusvermogen.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Auréus Vermogen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Auréus Vermogen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Data Protection Officer, Stefan Roosendaal, telefoonnummer 077-3517858 of via mail info@aureusvermogen.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag.

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 24 mei 2018.

Beleid

Het beleggingsbeleid is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Door de juiste vragen te stellen krijgt u een goed beeld van ons beleggingsbeleid. Zo kunt u een betere afweging maken of de dienstverlening van Auréus Vermogen bij u past. Via dit document treft u enkele relevante vragen aan, maar uiteraard kunt u ook nog allerlei andere vragen aan ons stellen. Auréus Vermogen zou graag met u in een persoonlijk gesprek dieper op deze vragen in willen gaan.

Download PDF

Beloningsbeleid

Op Auréus is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo – 2015) en de Regeling beheerst Beloningsbeleid (Wft – 2017) van toepassing. De regels over een beheerst beloningsbeleid gelden voor alle natuurlijke personen die werken voor of onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming met zetel in Nederland. Op deze wijze ziet de AFM erop toe dat van het beloningsbeleid van financiële ondernemingen geen perverse prikkels uitgaan. Auréus Vermogen kan uit hoofde hiervan melden dat geen enkele partner, adviseur of medewerker variabel beloond wordt op basis van omzetdoelstellingen, verkoopcriteria of andere prestatiecriteria. Over 2017 zijn er geen variabele beloningen uitgekeerd. Auréus Vermogen meent zo het klantbelang 100% voorop te stellen en te waarborgen. De Compliance officer adviseert over het beloningsbeleid.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Onze Algemene Voorwaarden Auréus Vermogen & Advies, deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Download PDF

Order uitvoeringsbeleid

Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM) : de totaal te verwachten kosten voor beleggen bij Auréus Vermogen

Als u gaat beleggen krijgt u te maken met kosten. Kosten hebben een belangrijke invloed op het uiteindelijke rendement dat u realiseert. Met de komst van MiFID II zal er voor u als belegger nog meer kostentransparantie komen. Zodoende kunt u aanbieders beter met elkaar vergelijken. Aureus Vermogen is hier op voorbereid en biedt al volledige transparantie. Zo verstrekken wij onze (potentiële) klanten vooraf een inschatting van alle kosten (direct en indirect) en achteraf een overzicht van de werkelijke kosten. Dit geven we weer in zowel een absoluut bedrag als ook als percentage van het beheerde vermogen. Ook geven we in een tabel aan wat het cumulatieve effect van kosten op het rendement is. Mocht u behoefte hebben aan een voorbeeld neemt u dan gerust contact met ons op.

Bankierseed

Alle adviseurs bij Auréus Vermogen hebben conform de vereisten van de Wft de bankierseed afgelegd. De eed is een moreel-ethische verklaring die moet worden afgelegd door beleidsbepalers en (een bepaalde groep) werknemers van een financiële onderneming. De eed bevat verklaringen op het gebied van onder meer het centraal stellen van het klantbelang, geen misbruik maken van kennis, geheimhouding van hetgeen is toevertrouwd en het maken van een zorgvuldige belangenafweging.

Document – ‘beleggen bereid u goed voor’ van de Nederlandse Vereniging van Banken

Heeft u plannen om te gaan beleggen? En overweegt u daarvoor een afspraak te maken met een adviseur bij uw bank of heeft u dit al gedaan? Dan worden u bij het eerste gesprek vragen gesteld. Maar welke zijn dat? Waarom worden deze gesteld? En wat is daarvan voor u het voordeel? Download de brochure voor meer informatie.

Download PDF

Governance

Uit hoofde van artikel 31g Bgfo dient Auréus op de website informatie op te nemen aangaande het bestuur van de organisatie en de wijze hoe zij de beleggingsonderneming doeltreffend en prudent besturen door onder meer een scheiding van taken. Het uitvoerend bestuur bestaat uit Stefan Roosendaal, Gijs Hermans en Roy Hillen. Stefan Roosendaal is verantwoordelijk voor de Compliance, Gijs Hermans voor de Interne Controle en Roy Hillen voor het Risk Management. Het bestuur is tevens gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid, waarbij de hoofdverantwoordelijkheid ligt bij Roy Hillen.