In deze rubriek vragen wij een van de partijen in ons netwerk om hun licht te laten schijnen op een voor onze relaties relevant onderwerp. Dit kwartaal stelt SchreursWinters Accountants u op de hoogte van een massaal bezwaar dat loopt tegen de nieuwe berekening van de vermogensrendementsheffng. Als u hierop mee wil liften, is actie benodigd.

De Bond voor Belastingbetalers heeft op 9 mei een oproep gedaan aan belastingplichtigen om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffng in de aanslag inkomstenbelasting 2017. Ze geeft in haar bezwaarschrift aan dat het box 3 stelsel vanaf 2017 een systeem is dat nog steeds leidt tot heffngen die, zeker voor risicomijdende beleggers, ver uitstijgen boven de 100%.

Genoemde bezwaren zijn:
– stapeling van ficties.
– willekeur keuze benchmarks per vermogenstitel.
– wijze opstellen referentieperiode per benchmark.
– wijze bepaling gemiddelden.
– wijze waarop rendement staatsobligaties zal terugkeren naar historisch niveau.
– wijze verdeling box 3 bezit over categorieën.
– ontbreken mogelijkheid tot tegenbewijs.

Voor aanwijzingen massaal bezwaar vanaf 1 januari 2016 is een gewijzigde wettelijke regeling van kracht. Deze heeft tot gevolg dat belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de vermogensrendementsheffng over het belastingjaar 2017 altijd individueel en tijdig bezwaar moeten maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting. Dus ook indien er een nieuwe aanwijzing massaal bezwaar is gegeven. De belastingdienst heeft inmiddels reeds definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 opgelegd. Indien u wil meeliften op een eventuele positieve uitkomst, dient u dus actie te ondernemen. Het beste kunt u hierover contact opnemen met uw fiscalist.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken om in deze kabinetsperiode een stelsel van vermogensrendementsheffng uit te werken op basis van het werkelijk rendement. Door bezwaar te maken spoort u de wetgever aan om deze ambitie zo spoedig mogelijk om te zetten in daden. Daarmee wordt ook deze belasting niet leuker, maar wellicht wel eerlijker. Aldus SchreusWinters Accountants.